Artikel 1. – Algemene bepalingen – contactinformatie van de eigenaar van de sites

 

De onderhavige voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (alsook de mobiele websites) daaronder begrepen de elementen en de toepassingen die ontworpen werden door en toebehoren aan FASTBACK BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in 5150 FLORIFFOUX, rue Emerée 6 mag 1, ingeschreven in het RPR onder nummer 0524.702.296. (hierna « FASTBACK ») (hierna de “Sites”).

 

De term gebruiker wijst op elke persoon die zich toegang verschaft tot de Sites (hierna ‘Gebruiker’).

 

Door gebruik te maken van de Sites aanvaardt de gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die daarbij van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

 

Indien hij de Voorwaarden weigert is hij verplicht te verzaken aan het gebruik van de Sites en/of de Diensten.

 

In geval van niet-naleving van de Voorwaarden behoudt FASTBACK zich het recht de toegang tot de sites te weigeren, zonder afbreuk te doen aan zijn recht een schadeloosstelling te eisen ten opzichte van elke derde voor elke directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit deze niet-naleving.

 

FASTBACK behoudt zich het recht te allen tijde de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Het wordt derhalve aangeraden op regelmatige basis de gebruiksvoorwaarden na te lezen teneinde steeds op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

 

Artikel 2.- Gebruik van de Sites

 

Het gebruik van de Sites is in principe vrij en gratis. Om gebruik te maken van bepaalde Sites dient de Gebruiker zich in te loggen, bepaalde gegevens te delen en/of een toegangscode aan te maken en/of een wachtwoord.

 

In geval van weigering vanwege de Gebruiker zal het gebruik van de betreffende delen van de Sites niet mogelijk zijn.

 

In geval van betalend gebruik van bepaalde Sites zal de Gebruiker hier voorafgaand van op de hoogte gebracht worden alsook van de geldende voorwaarden, van de prijs en van de betalingsmodaliteit.

 

FASTBACK verleent de Gebruiker van de Sites een niet-exclusieve, onoverdraagbare vergunning voor een onbepaalde termijn wat hem toelaat de inhoud van de Sites te downloaden met als enig doel deze inhoud weer te geven op één enkele computer.

 

Deze vergunning kan desondanks te allen tijde zonder motivering ingetrokken worden.

 

De gebruiker kan eveneens een kopie afdrukken van de inhoud van de Sites, voor persoonlijk gebruik en zonder enigszins wijzigingen aan te brengen aan de inhoud.

 

De Sites kunnen enkel gebruikt worden voor persoonlijke -en privédoeleinden door particulieren en uitsluitend voor interne doeleinden door professionelen.

 

Elk commercieel gebruik van de Sites is bijgevolg strikt verboden.

 

De Gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele daad te stellen die de Sites zou kunnen schaden of het goed functioneren ervan zou kunnen verstoren.

In geval van misbruik of van oneigenlijk gebruik behoudt FASTBACK zich het recht de toegang van de Gebruiker tot de Sites op te schorten of in te trekken zonder ingebrekestelling of verwittiging.

 

Artikel 3.- Auteursrecht en rechten van de aanbieder van een databank

 

Alle auteursrechten, merken, octrooien, intellectuele eigendomsrechten en andere relevante eigendomstitels die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan FASTBACK.

 

De Sites en/of Diensten vormen evenzeer een werk dat beschermd wordt door het auteursrecht als databases voor dewelke FASTBACK over de auteursrechten zowel als over de producentrechten beschikt.

 

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische elementen en andere onderdelen van de Sites worden beschermd door het auteursrecht.

 

Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, herschikken, openbaar verspreiden, verhuren of elke andere vorm exploitatie van het geheel of delen van de Sites, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, zij het digitaal, analoog of op andere wijze, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege FASTBACK.

 

Elke inbreuk op zijn rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

Artikel 4.- Merken en handelsbenamingen

 

De benamingen, logo’s en andere kenmerken die op deze Sites gebruikt worden (in het bijzonder de logo’s en de FASTBACK-benamingen) zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsbenamingen.

 

Elk gebruik ervan of van gelijkaardige kenmerken is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege FASTBACK.

 

Artikel 5.- Verantwoordelijkheid

 

FASTBACK zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Sites te verzekeren.

 

Behoudens doelbewust verzuim en/of andersluidende verplichte wettelijke bepalingen wijst FASTBACK elke verantwoordelijkheid af voor eender welk verlies of eender welke schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) resulterend uit :

 

(1) de inhoud van de Sites. FASTBACK biedt geen garanties betreffende de correctheid, de toereikendheid of de volledigheid van de informatie die op de Sites vermeld staat. De informatie die op de Sites ter beschikking staat, in het bijzonder deze betreffende de producten en diensten die te koop aangeboden worden kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. FASTBACK legt de grootste zorg aan de dag bij het creëren, het updaten en het instandhouden van de site. Indien de Gebruiker daarentegen de aanwezigheid van foutieve of verouderde gegevens op de site zou vaststellen of schadelijke of illegale inhoud, of indien hij van oordeel zou zijn dat één van zijn rechten (intellectuele of andere) geschonden werd, wordt deze verzocht dit onmiddellijk kenbaar te maken ;

 

(2) het gebruik dat gemaakt wordt van de Sites ;

 

(3) de veiligheid van de Sites. Deze bepaling slaat in het bijzonder op eventuele virussen, fouten of digitale fraude ;

 

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites. FASTBACK biedt geen garanties betreffende de doorlopende beschikbaarheid van alle functies van de Sites via alle technische middelen, zonder storing noch onderbreking, evenmin betreffende het onmiddellijk herstellen van de storing of het onmiddellijk corrigeren van de onderbreking.

FASTBACK heeft overigens het recht de toegang tot de Sites en de aanvullende diensten te verbieden of op elk moment stop te zetten en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

 

FASTBACK kan in geen enkel geval de verantwoordelijkheid dragen voor diensten en/of producten, noch voor hun facturatie indien deze aangeboden werden door derden en beschikbaar waren via de Sites, zelfs niet indien FASTBACK hiervoor een vergoeding ontving, evenmin indien zij de facturatie voor deze diensten en/of producten op zich nam voor rekening van derden.

 

In het geval FASTBACK aansprakelijk wordt gesteld wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de som van 100,00€. De bovenvermelde beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid in hoofde van FASTBACK zijn van toepassing voor zoverre deze geldig zijn op grond van het toepasselijk recht.

 

Artikel 6.- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – verwerking van persoonlijke gegevens

 

In het kader van hun contractuele betrekkingen verbinden de partijen zich ertoe de geldende voorschriften die van toepassing zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens en, in het bijzonder, de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27/04/2016 (AVG/GDPR) na te leven.

 

De gebruiker stelt onherroepelijk en kosteloos de persoonlijke gegevens aan FASTBACK beschikbaar die middels haar website verzameld werden en stelt zich akkoord dat FASTBACK deze gegevens gebruikt en doorstuurt voor reclame-, commerciële- of marketingdoeleinden.

 

Door zich akkoord te stellen bij het invoeren of doorgeven van hun persoonlijke gegevens of door het sluiten van een contract met FASTBACK stemmen de Gebruikers op de hieronder beschreven wijze in met het verzamelen en met het gebruik van hun persoonlijke gegevens.  

 

FASTBACK verzamelt persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, het totale aantal bezoeken aan de site, het aantal bezoekers op elke pagina van de site, domeinnamen van de Internetproviders van de klant, IP-adres, cookies, …).

 

FASTBACK gebruikt de Gebruikersgegevens voor bedrijfsbeheerdoeleinden, ter promotie van hun producten en diensten en voor het opstellen van gebruiksstatistieken van de site en dit voor een duur van 5 jaar.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn gegevens gebruikt worden en aan derden doorgegeven worden voor reclamedoeleinden, commerciële- of marketingdoeleinden en stemt ermee in informatie te ontvangen op zijn emailadres (newsletter, enz.).

 

Toegangsrecht : de Gebruiker heeft op elk moment het recht te vragen of zijn gegevens verzameld werden, hoelang dit gebeurde en met welk doeleinde.

 

Recht op rectificatie : de Gebruiker heeft op elk moment het recht te vragen dat zijn foutieve of onvolledige gegevens op eenvoudig verzoek gecorrigeerd of aangevuld worden.

 

Recht op beperking van de verwerking : de Gebruiker kan een beperking aanvragen van de verwerking van zijn gegevens. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons softwaresysteem « gekenmerkt » dienen te worden en dat deze gedurende een bepaalde tijdsperiode niet meer gebruikt kunnen worden.

 

Recht op het verwijderen van de gegevens (‘recht op vergetelheid’): Onder voorbehoud van in de wet opgenomen uitzonderingen heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens gewist worden. Indien de Gebruiker FASTBACK het recht tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens wenst te ontzeggen volstaat het naar het volgende adres te schrijven : rue Emerée 6 mag 1 te 5150 FLORIFFOUX of een email te versturen naar het volgende emailadres : gdpr@fastback.be

 

Recht op het verwijderen van de gegevens (‘recht op vergetelheid’): Onder voorbehoud van in de wet opgenomen uitzonderingen heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens gewist worden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid : De Gebruiker kan vragen dat zijn gegevens naar hem verzonden worden in een « gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat ».

 

Recht om bezwaar te maken : De Gebruiker kan een bezwaarschrift indienen bij de autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7. –Hyperlinks

 

De Site kan links bevatten naar andere websites toe. Gezien FASTBACK deze sites niet kan controleren kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor het aanbieden van deze sites. Zij kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclames, producten, diensten of eender welk ander materiaal dat beschikbaar is op of via deze sites. Daarenboven kan FASTBACK niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke aangetoonde al dan niet vermoede schade of verlies resulterend uit of in verband met het gebruik van de sites of het vertrouwen in de inhoud ervan of voor de goederen of diensten die er beschikbaar zijn.

 

Artikel 8. –Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website opgeslagen wordt in de browser van uw computer of van uw gsm wanneer u deze website bezoekt. Deze cookie bevat een unieke code die toelaat uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website (“sessie cookie”) of tijdens toekomstige herhaaldelijke bezoeken (“permanente cookie”). De cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners met wie deze website samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die door deze server zelf geplaatst werden ; hij heeft geen toegang tot eender welke andere informatie die zich op uw computer of gsm bevindt. De cookies worden op uw computer of gsm opgeslagen in het register van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie plaatste, een vervaldatum en een unieke nummercode. De cookies staan meestal borg voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarenboven helpen ze de bezoeker te navigeren tussen de verschillende delen van de website. De cookies kunnen eveneens gebruikt worden om de inhoud van een website of de reclame die erop aanwezig is relevanter te maken voor de bezoeker en de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeftes van de bezoeker.

 

Functionele cookies zijn vereist om het bezoek aan de Sites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de websites te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje up te daten. Evenzo, wanneer u uw persoonlijke account wenst te raadplegen, bijvoorbeeld uw administratiegedeelte of een andere toepassing die ter uw beschikking gesteld werd (vb. Extranet, webmail,…), zijn cookies noodzakelijk om op veilige wijze uw identiteit te controleren vooraleer de toegang tot uw persoonlijke gegevens te verschaffen.

 

Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde rubrieken van de website niet functioneren zoals het hoort of zelfs helemaal niet.

 

De Sites planten een cookie in uw computer ter statistische analyse en voor het meten van het aantal bezoeken aan de site teneinde de toegang tot de site eenvoudiger te maken. Deze cookie slaat informatie op betreffende het surfgedrag van de bezoekers op de site. Hij slaat informatie op die u tijdens uw bezoek invoerde, met name bezoekersgegevens betreffende de bezoeker zoals de domeinnaam en de naam van de host-computer vanop welke de bezoeker surft, het Internet Protocol-adres (IP) van de gebruikte computer, de datum en het uur dat de bezoeker op de Sites surfte en de URL vanuit dewelke de bezoeker de site betrad.

 

 

Artikel 9.- Jurisdictie en toepasselijk recht

 

Voor de Site geldt de Belgische wetgeving en de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Namen zijn exclusief bevoegd in geval van geschil resulterend uit het gebruik van de Sites.