BIJZONDERE VOORWAARDEN – FASTBACK TRADE

 

 1. De onderhavige bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van het contract en vullen de algemene voorwaarden aan die gekend en aanvaard zijn door de klant hiernavolgend eveneens de gebruiker » genoemd.
 2. Zodra de gebruiker minstens één bod uitbrengt door middel van het FASTBACK TRADE-platform zullen de onderhavige voorwaarden automatisch beschouwd worden als aanvaard zonder voorbehoud.
 3. De onderhavige voorwaarden kunnen te allen tijde door FASTBACK gewijzigd worden. Enkel de laatste voorwaarden die door de gebruiker gekend en aanvaard werden zullen echter van toepassing zijn.

 

Criteria voor inschrijving op het platform

 1. Enkel professionele kopers die ten minste 12 maanden bij de btw-administratie en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (voor handelaars en ondernemingen die in België gezeteld zijn) worden toegestaan zich in te schrijven op het platform.

 

Beschrijving van het product

 1. FASTBACK TRADE is een platform dat de gebruiker toelaat overzicht te hebben van en een bod uit te brengen op voertuigen die door andere klanten van FASTBACK aangeboden worden.
 2. FASTBACK TRADE is compatibel met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer 9+, FireFox 3+, Safari 3+ et Chrome 9+.
 3. FASTBACK TRADE laat de gebruiker toe een bod uit te brengen voor de overname van voertuigen van verschillende dealers in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.
 4. De voertuigen worden aangeboden exclusief taksen of met alle taksen inbegrepen in functie van de aard van het voertuig (professioneel of privé).
 5. Elk voertuig wordt zo goed mogelijk beschreven door de dealer (technische fiche, uitrusting, eventuele schade, enz.) en wordt in principe begeleid van foto’s die het algemeen aspect alsook eventuele schadezones presenteren.
 6. Zolang geen enkel bod uitgebracht werd door een gebruiker aan de vooropgestelde prijs kan het voertuig uit de verkoop en van het platform gehaald worden. Daarenboven kan een voertuig uit de verkoop gehaald worden als de eigenaar van de wagen dit beslist en dit zelfs indien er reeds een bod geformuleerd werd op het platform. Geen enkele schadeloosstelling kan derhalve geëist worden in geval een bod door de dealer geweigerd wordt ten gevolge van het uit de verkoop halen van de wagen door de eigenaar en dit voor eender welke reden.
 7. De gebruiker van het platform wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van elk dossier door middel van zijn interface of email.
 8. Behoudens andersluidend akkoord met de dealer beschikt de gebruiker, vanaf het bevestigen van de beschikbaarheid van het voertuig dat via het platform gekocht werd, over een maximumtermijn van 21 dagen om dit laatste in bezit te nemen. Bij gebreke hiervan kan het voertuig in vrije verkoop geplaatst worden door de dealer en zal de verkoop als nietig beschouwd worden.

 

Commissie en kosten

 1. Er wordt door FASTBACK BVBA geen enkele commissie geïnd op de verkoop van voertuigen die door de klanten (dealers en handelaars) aangeboden worden.
 2. In principe wordt geen enkele bijkomende kost geëist door de dealer bij de levering van het voertuig dat op het platform aangekocht werd met uitzondering van speciale gevallen waar bepaalde concessies bijkomende administratieve kosten kunnen aanrekenen die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan het FASTBACK TRADE-platform.

Wanbetaling

 1. In geval van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag zal de toegang tot het FASTBACK TRADE-platform automatisch opgeschort worden in afwachting van volledige betaling van de achterstallige facturen wat de klant zal beletten toegang te hebben tot zijn gegevens.

 

Verplichtingen en verantwoordelijkheden

 1. De dubbele confirmatie heeft tot gevolg dat een gebruiker niet kan stellen dat hij eender welke fout maakte bij het indienen van een offerte voor een voertuig. In het geval dat de gebruiker een fout maakte in verband met de waarde van het voertuig is het zijn plicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de dealer, per telefoon of per email met ontvangstbevestiging, teneinde kennis te geven van zijn fout en eventuele schikking te treffen met deze laatste.
 2. FASTBACK kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden in geval van geschil tussen een dealer en een gebruiker voor welke reden dan ook. FASTBACK BVBA levert enkel het technisch hulpmiddel dat toelaat ver- en aankopen af te sluiten tussen de gebruikers van het platform.
 3. FASTBACK is niet verantwoordelijk voor de beschrijving van de wagens op het platform en de conformiteit van deze met de beschrijving die door de dealer geleverd wordt. FASTBACK BVBA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van foutief gebruik van het platform door de gebruiker of eender welke fout van deze laatste.
 4. FASTBACK eist zich echter het recht toe zonder verwijl de toegang tot het platform te ontzeggen aan een gebruiker of een dealer die een klaarblijkelijk en moedwillig verkeerde beschrijving van het voertuig maakte of die de gebruiker op eender welke reden oplichtte met als doel een bod te krijgen en een verkoop te sluiten. FASTBACK BVBA kan in alle gevallen de toegang tot het platform intrekken aan elke persoon die op één of andere manier strijdig is met de geldende wetgeving.

 

Rechten en plichten van de gebruikers

 1. De gebruiker heeft het recht een onafhankelijk expert (SGS) te mandateren om de conformiteit van het voertuig te controleren ten opzichte van de expertise die door de concessionaris verstuurd werd. Deze externe expertise zal ten bedrage van 140 € excl. btw gefactureerd worden en zal binnen een termijn van vijf dagen na aanvraag uitgevoerd worden.
 2. FASTBACK kan de toegang tot het FASTBACK TRADE platform onttrekken aan een gebruiker die niet binnen een termijn van 21 dagen volgend op de bevestiging van het bod door de concessionaris ontvangst neemt van het voertuig.

Daarenboven verbindt de koper zich er in dit geval toe de verkoper schadeloos te stellen voor de geleden schade ten gevolge van het niet afhalen van het voertuig, deze schadeloosstelling werd vastgelegd op een minimum forfaitair bedrag van 10% van de aankoopprijs excl. btw die door de koper aan de verkoper voorgesteld werd.

Desalniettemin, indien de koper, in overeenstemming met artikel 20, een expertise liet uitvoeren en het voertuig niet-conform gevonden werd aan de beschrijving van de concessionaris heeft de koper de mogelijkheid kosteloos van de levering van het voertuig af te zien tenzij de concessionaris akkoord is in te staan voor de herstellingen.

 1. Indien het voertuig met méér dan 15% vertraging ten opzichte van de termijn die door de concessionaris vooropgesteld werd bij de vestiging en van de concessionaris binnenkomt kan de koper kosteloos de inontvangstneming van het voertuig weigeren tenzij een akkoord bereikt wordt tussen verkoper en koper om deze laatste te vergoeden.
 2. Indien het voertuig bij de vestigingen van de concessionaris binnengebracht wordt met een kilometerstand die 3000 kilometer hoger ligt dan deze die initieel aangegeven werd kan de koper kosteloos weigeren het voertuig in ontvangst te nemen tenzij een akkoord bereikt wordt tussen verkoper en koper om deze laatste te vergoeden.
 3. Indien de koper bewijs kan leveren dat een voertuig dat hem bevestigd werd door een concessionaris aan een derde persoon verkocht werd zal de gebruiker vergoed dienen te worden ter waarde van de gederfde inkomsten voor de gebruiker ten belope van 10% van de prijs die aan de concessionaris geboden werd.
 4. Teneinde blacklisting van zijn domeinnaam door de verschillende berichtendiensten te vermijden eigent FASTBACK BVBA zich het recht toe de account van een gebruiker te deactiveren in het geval het emailadres dat hem toegekend werd niet meer bestaat of enige foutmelding terugstuurt (opslagruimte overschreden, teruggekaatst, enz.).
 5. Indien een dossier meer dan drie maanden lang door de gebruiker verwaarloosd wordt, heeft FASTBACK het recht om dit dossier uit zijn database te wissen en is de gebruiker belast met het opnieuw ingeven van de informatie die hij in zijn dossier wil opnemen.
 6. Elke niet-nakoming van de onderhavige bijzondere voorwaarden kan leiden tot de opzegging zonder voorbehoud van het abonnement en tot de definitieve uitsluiting van de aanschaf van voertuigen bij de dealers.

 

Waardering van reputatie

 1. Iedere verkoper wordt geëvalueerd door de gebruikers die hem een cijfer kunnen toewijzen dat ligt tussen 1 en 5 in functie van zijn kwaliteit, waarbij het cijfer 5 overeenkomt met een excellente waardering van de kwaliteit van de gebruiker en het cijfer 1 met een zeer slechte waardering. FASTBACK behoudt zich het recht voor om de toegang tot het FASTBACK TRADE-platform onmiddellijk in te trekken voor een gebruiker die een gemiddelde waardering van minder dan 3 sterren behaalt en weigert om de vorming gegeven door SGS te volgen. FASTBACK behoudt zich het recht voor om de toegang tot FASTBACK TRADE in te trekken voor iedere handelaar wiens activiteit te zwak is.

 

Databank

 1. Elke gebruiker van het FASTBACK TRADE-platform beschikt over toegang tot de volledige database van FASTBACK BVBA in dewelke de contactgegevens zitten van de handelaars en klanten die op het platform ingeschreven zijn.
 2. FASTBACK is op geen enkele manier verantwoordelijk over en garandeert op geen enkele wijze de waarheidsgetrouwheid of betrouwbaarheid van de gegevens die in de database vermeld worden en die enkel het resultaat zijn van de informatie die door de gebruikers gecommuniceerd werd.
 3. De gebruikers kunnen zich niet tegen FASTBACK keren en deze niet in gebreke stellen in het geval de gegevens die in de database vermeld staan foutief zijn of in het geval een geschil van welke aard dan ook ontstaat tussen de gebruikers van het platform zij het verkopers, handelaars of klanten.
 4. In alle gevallen blijft de verkoper de enige eigenaar van de informatie die hij invoert zoals de gegevens van zijn klanten en van de voertuigen die te koop gesteld worden. Noch FASTBACK BVBA noch eender welke andere persoon zal deze gegevens kunnen gebruiken die enkel als doel hebben toe te laten het platform te gebruiken en wagens aan de gebruikers te verkopen.