II – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MARKETPLACE FASTBACK TRADE & DE MODULE SALES B2B (versie van 19/03/2024)

1. Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden die de klant, hierna ook “de gebruiker” genoemd, kent en aanvaardt.

2. De klant of de gebruiker verwijst naar zowel ” de verkoper” als “de koper” van voertuigen.

3. Zodra de gebruiker ten minste één aanbieding publiceert of één bod uitbrengt met behulp van de module Sales B2B op de marketplace FASTBACK TRADE, worden deze voorwaarden en de algemene voorwaarden waarvan zij deel uitmaken, geacht automatisch en zonder voorbehoud te zijn goedgekeurd.

4. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door FASTBACK worden gewijzigd. Enkel de laatste voorwaarden zoals gekend en aanvaard door de gebruiker zijn van toepassing. De meest recente versie is beschikbaar op onze website www.fastback.be.

Criteria voor inschrijving op de marketplace

5. Alleen professionele gebruikers uit de autosector met een btw-nummer mogen zich inschrijven op de marketplace.

Werking van de marketplace

6. FASTBACK TRADE is een marketplace waarmee de gebruikers aanbiedingen voor voertuigen kunnen publiceren en raadplegen en een bod kunnen uitbrengen via de module Sales B2B.

7. Voertuigen worden exclusief btw (BTW voertuigen) of inclusief alle belastingen (BTW op de marge) aangeboden. In het geval van een intracommunautaire verkoop of een

exportverkoop wordt de koper, om in aanmerking te komen van een BTW vrijstelling, ervan op de hoogte gesteld dat het transport door een erkende transportfirma moet

worden uitgevoerd vergezeld van de nodige documenten. De verkoper kan indien hij het nodig acht kan een factuur opstellen zonder toepassing van de btw en de betaling vragen van een waarborg gelijk aan het bedrag van de btw die moet worden betaald in het land waar de verkoper is gevestigd, zonder dat dit kan

worden betwist door de koper. Na ontvangst van de nodige bewijzen en documenten wordt deze waarborg terugbetaald aan de koper.

8. Elk voertuig wordt zo volledig mogelijk beschreven door de verkoper (technische fiche, uitrusting, eventuele schade, enz.) en moet vergezeld gaan van foto’s die het algemene uitzicht van het voertuig en eventuele schades tonen. Als er schade of een technisch of mechanisch probleem aan het voertuig wordt vastgesteld, moet die schade of dat probleem absoluut worden vermeld in het tabblad “schade”. De foto alleen volstaat niet en de koper kan het voertuig weigeren als de schade niet beschreven is in het tabblad “schade”.

De publicatie van een voertuig op de Marketplace, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, is ten strengste verboden. De publicatie van foto’s die niet overeenkomen met het voertuig (foto’s uit catalogi of online advertenties) is eveneens niet toegestaan.

Vóór de publicatie dient de verkoper zich ervan te verzekeren dat de herkomst van de voertuigen legaal is. Derhalve is het verboden om voertuigen aan te bieden waarvan het chassisnummer (VIN) gewist of aangepast is, evenals voertuigen waarvan de officiële documenten ontbreken of onvolledig zijn. Fastback behoudt zich in dit geval het recht om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken.

Op het moment van afhalen dient de Koper er derhalve rekening mee te houden dat het voertuig gebruikssporen en/of lichte beschadigingen kan vertonen die inherent zijn aan de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig.

De impact op de waarde van het voertuig als gevolg van de eventuele schade moet aanzienlijk zijn (met andere woorden: een kras of beschadiging die kan worden gereduceerd met behulp van mechanische middelen (bijv. polijsten, oppoetsen, enz.) wordt niet beschouwd als een geldige reden om het voertuig te weigeren.

9. Een voertuig wordt gedurende maximaal 7 dagen lang gepubliceerd. Zolang er geen bod is uitgebracht door een koper voor het aangeboden voertuig, kan het voertuig uit de verkoop en van de marketplace worden gehaald.

10. Zolang een koper geen bod heeft uitgebracht, kan het voertuig uit de verkoop en van het platform worden gehaald. Daarnaast kan een voertuig uit de verkoop worden

gehaald als de eigenaar van het voertuig hiertoe zou besluiten, zelfs al is er al een bod gedaan op het platform. Hiervoor kan geen enkele schadevergoeding worden geëist. Zodra het voertuig via de Marktplaats aan een koper is bevestigd, kan de verkoper het voertuig niet meer uit de verkoop halen, zelfs indien de eigenaar hiertoe zou besluiten. Het niet aanleveren van het bevestigde voertuig door de eigenaar valt niet onder artikel 35 en de koper kan aanspraak maken op de betaling van de voorziene schadevergoeding.

11. Door de dubbele bevestiging kan een koper zich niet beroepen op een eventuele vergissing bij het uitbrengen van zijn bod op een voertuig. In het geval dat een koper toch een onmiskenbare fout zou hebben gemaakt met betrekking tot de waarde van het voertuig, is het zijn plicht om binnen het uur (1 uur) per e-mail contact op te nemen met de verkoper en de FASTBACK helpdesk (in kopie) om hen op de hoogte te brengen van zijn fout en om een mogelijke regeling met de verkoper te treffen.

12. De gebruikers van de marketplace worden via hun interface of per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van elk dossier.

13. Als de verkoper een voertuig overneemt van de eigenaar, moet er een overname-overeenkomst tussen de verkoper en de eigenaar van het voertuig worden opgesteld.

14. Er moet binnen 28 dagen na de publicatie van de aanbieding een bevestiging worden gestuurd naar de koper die het hoogste bod heeft uitgebracht. Zodra deze periode is verstreken, kan de verkoper de overname van het voertuig niet meer bevestigen aan de koper, waardoor de koper wordt ontheven van zijn aankoopverplichting.

15. Een bevestiging van de beschikbaarheid van het voertuig op een andere manier dan via de module Sales B2B (Messenger, WhatsApp, e-mail, telefoongesprek, enz.) is niet geldig en doet de termijn voor het ophalen van het voertuig niet lopen.

16. Tenzij anders overeengekomen met de verkoper, heeft de koper vanaf de datum van de kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het voertuig in de vestiging van de verkoper via de module Sales B2B, maximaal 14 dagen de tijd om het voertuig te betalen en in bezit te nemen. Zo niet, dan kan het voertuig opnieuw te koop worden aangeboden naar goeddunken van de verkoper en wordt de verkoop als nietig beschouwd.

17. Als het voertuig bij de verkoper vroeger dan de geplande beschikbaarheidsdatum aankomt, is de koper, nadat hij de kennisgeving van beschikbaarheid heeft ontvangen, niet verplicht om het voertuig te betalen en in ontvangst te nemen voor de beschikbaarheidsdatum die in het aanbod is vermeld. De koper moet de verkoper echter via de Marketplace tool op de hoogte stellen van zijn voornemen om het voertuig op te halen.

18. De verkoper moet in de module Sales B2B de daadwerkelijke ophaaldatum en de definitieve prijs van de transactie vermelden en bovendien een score toekennen aan de kwaliteit van de transactie.

19. Als een voertuig binnenkomt met meer schade dan voorzien (mechanische schade of carrosserieschade), moet de verkoper de koper daar onmiddellijk van op de hoogte brengen via het berichtensysteem van het platform.

20. De koper beschikt over de mogelijkheid om via de marketplace een onafhankelijke deskundige (SGS) de opdracht te geven de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper verstuurde expertise te controleren. Deze onafhankelijke expertise wordt gefactureerd tegen 169 € excl. BTW en wordt uitgevoerd binnen vijf dagen na het verzoek. De expertise is uitsluitend gebaseerd op de Renta-norm. Deze expertise zal uitwijzen of de gebruikers schade als aanvaardbaar of onaanvaardbaar wordt beschouwd. Deze norm houdt geen rekening met de mechanische delen van het voertuig. Deze expertise is enkel beschikbaar voor voertuigen waarvan de verkoopprijs hoger is dan € 5.000.

21. Vanaf 15 dagen voor de aangekondigde beschikbaarheidsdatum dient de verkoper aan de koper te bevestigen of de aangekondigde beschikbaarheidsdatum wordt

gerespecteerd of gewijzigd. Een vertraging van de aangekondigde beschikbaarheidsdatum kleiner dan 30 dagen* of 15%* wordt beschouwd als stilzwijgend aanvaard door de koper en geeft de koper geen recht om het voertuig te weigeren.

* Er wordt rekening gehouden met het hoogste aantal dagen.

Voorbeeld 1: Aanbod gepubliceerd op 1 maart met een beschikbaarheid op 30 juni, d.w.z. 121 dagen.

Maximaal toegestane overschrijding: 121*15%= 18,15 of 19 dagen. De overschrijding is kleiner dan 30 dagen.

De beschikbaarheidsdatum kan dus door de verkoper worden gewijzigd zonder dat de koper het recht heeft om te weigeren tot 30 juni + 30 dagen, d.w.z. 30 juli.

Voorbeeld 2: Aanbod gepubliceerd op 1 maart met een beschikbaarheid op 30 oktober, d.w.z. 243 dagen. Maximaal toegestane overschrijding: 243*15%= 36,45 of 37 dagen.

De maximale beschikbaarheid kan dus door de verkoper worden gewijzigd zonder dat de koper het recht heeft om te weigeren tot 30 oktober + 37 dagen, d.w.z. 06 december.

In geval van een overschrijding van de beschikbaarheidsdatum van meer dan 15% (met een minimum van 30 dagen), kan de koper: de nieuwe beschikbaarheidsdatum

aanvaarden, de verkoper een nieuwe prijs voorstellen of het voertuig weigeren. De verkoper die een nieuw voorstel ontvangt, kan dit aanvaarden, weigeren of hierover

onderhandelen via het menu dat op het platform wordt weergegeven. Bij het ontbreken van een akkoord tussen de verkoper en de koper, als het voertuig meer dan 15% (met een minimum van 30 dagen) later aankomt bij de verkoper dan het door de verkoper aangegeven moment, kan de koper weigeren het voertuig in ontvangst te nemen, zonder dat hij een schadevergoeding dient te betalen.

Als de koper nalaat te reageren op een weigering of een verzoek tot onderhandelen en binnen de 8 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de overschrijding van de leveringstermijn met meer dan 15% (met een minimum van 30 dagen) via het menu op het platform, wordt de wijziging van de leveringsdatum of de nieuwe verkoopprijs die door de verkoper wordt voorgesteld, beschouwd als een stilzwijgende weigering van de koper.

22. Vanaf 15 dagen voor de aangekondigde beschikbaarheidsdatum moet de verkoper aan de koper bevestigen of de kilometerstand die op het moment van de publicatie van het aanbod werd opgegeven, zal worden gerespecteerd of gewijzigd. Een kilometerstand verhoging van maximaal 5.000 km wordt geacht stilzwijgend door de koper te zijn geaccepteerd en geeft de koper niet het recht het voertuig te weigeren.

Bij een kilometerstand verhoging van meer dan 5.000 km kan de koper de nieuwe kilometerstand accepteren, een nieuwe prijs voorstellen aan de verkoper of het voertuig weigeren. De verkoper die een nieuw voorstel ontvangt, kan deze aanvaarden, weigeren of onderhandelen via het menu dat op het platform wordt weergegeven.

Als er geen akkoord is tussen de verkoper en de koper en het voertuig bij de verkoper wordt ingeleverd met een kilometerstand die hoger is dan 5.000 km ten opzichte van de kilometerstand die door de verkoper in het aanbod is vermeld, kan de koper weigeren het voertuig in ontvangst te nemen zonder een vergoeding te hoeven betalen.

Als de koper niet binnen 8 dagen volgend op een weigering of een verzoek tot onderhandelen reageert via het menu op het platform, wordt het door de verkoper gemelde verschil in kilometerstand geacht stilzwijgend door de koper te zijn geweigerd.

23. De aandacht van de verkoper wordt gevestigd op het feit dat de bevestiging van het bod van de kopers het sluiten van een verkoopovereenkomst met deze kopers inhoudt en de verkoper verplicht tot het leveren van het verkochte voertuig. Met uitzondering van het geval waarin is voorzien in artikel 10 of in geval van diefstal of bij total loss aangetoond door met name een klacht bij de politie of een schadeaangifte bij een verzekeringsmaatschappij, kan de verkoper het aan de koper bevestigde bod niet meer intrekken.

24. Eventuele klachten moeten uiterlijk bij de afhaling van het voertuig door de koper worden ingediend via de “Support” knop op het Trade-platform. Indien de koper hiervoor een beroep doet op een transporteur, kan hij zich vóór de afhaling vergewissen van de conformiteit van het voertuig door een SGS-expertise aan te vragen. Ongeacht de afhalingswijze kunnen er geen verdere betwistingen worden ingediend zodra het voertuig is afgehaald door de koper.

25. In het geval dat het voertuig niet is afgehaald vanwege een meningsverschil over de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper gemaakte expertise, moet de Helpdesk van FASTBACK binnen 24 uur op de hoogte worden gebracht via de knop “Support”. Als de Helpdesk geen akkoord tot stand kan brengen, behoudt die zich het recht voor een onafhankelijk deskundige (SGS) opdracht te geven de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper gemaakte expertise te controleren, in overeenstemming met artikel 20 en in functie van de kilometerstand en de leeftijd van het voertuig.

In dit geval wordt de de uiterste ophaaldatum opgeschort totdat de Helpdesk een beslissing heeft genomen naar aanleiding van het SGS-rapport. Als het voertuig voldoet, heeft de koper 7 dagen de tijd om het voertuig op te halen.

De in gebreke gestelde gebruiker neemt de inspectiekosten ten bedrage van 199 € excl. btw, die door FASTBACK MARKETPLACE BE worden gefactureerd, voor zijn rekening. In geval van in gebreke blijven van de verkoper is de verkoper verplaatsingskosten verschuldigd aan de koper, op vertoon van bewijsstukken, tot een maximumbedrag van €250.

In het geval dat de Helpdesk de niet-conformiteit van het voertuig bevestigt, heeft de koper de mogelijkheid om af te zien van de verkoop zonder kosten en kan hij geen aanspraak maken op de 10% schadevergoeding zoals bepaald in artikel 35.

Servicekosten en bemiddelingskosten koper

26. Bij elke afgeronde verkoop tussen verkoper en koper, dient de koper aan FASTBACK MARKETPLACE BE servicekosten te voldoen, die zijn vastgesteld op €50 per aangekocht voertuig.

Voor “LITE”-kopers wordt een extra bedrag van 29 € per voertuig in rekening gebracht voor het gebruik van het TRADE-platform zonder abonnement. Deze toeslag wordt toegevoegd aan de maandfactuur die FASTBACK MARKETPLACE BE verstuurt.

27. In het geval dat de koper een bevestigd en voor afhaling aangemeld voertuig niet afhaalt, behalve in de gevallen voorzien in de artikelen 21 en 22, en in het geval van een non-conformiteit van het voertuig bevestigd door de partijen en/of de Helpdesk, betaalt de koper 50€ servicekosten aan FASTBACK MARKETPLACE BE.

De servicekosten zijn betaalbaar aan FASTBACK MARKETPLACE BE en moeten worden betaald binnen 15 dagen na de verzending van de maandelijkse factuur waarin details worden verstrekt over de voertuigen die de koper tijdens de vorige maand heeft opgehaald of geannuleerd.

28. Het percentage en het bedrag van de bovengenoemde kosten kunnen op de eerste januari van elk nieuw kalenderjaar worden herzien voor een periode van twaalf maanden, op voorwaarde dat de gebruiker ten minste drie maanden voor de vervaldatum hiervan in kennis wordt gesteld.

Wanbetaling

29. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur van FASTBACK MARKETPLACE BE, wordt de toegang tot de marketplace FASTBACK TRADE of tot de module Sales B2B automatisch opgeschort of beperkt in afwachting van de volledige betaling van de achterstallige facturen.

Verbintenis en aansprakelijkheid

30. FASTBACK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een geschil tussen gebruikers om welke reden dan ook. FASTBACK levert enkel de technische tool waarmee verkopen en aankopen tussen gebruikers van de marketplace mogelijk worden.

31. FASTBACK is niet verantwoordelijk voor de beschrijving van de voertuigen op de marketplace en hun conformiteit ten opzichte van de beschrijving die door de verkoper is verstrekt. FASTBACK kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik van de marketplace TRADE en de module Sales B2B door de gebruiker of voor eventuele fouten van deze laatste.

FASTBACK garandeert de conformiteit en de actualisering van de standaarddocumenten die ter beschikking van de klanten worden gesteld (overnameovereenkomst, bestelbon, aankoopborderel, enz.), maar is niet verantwoordelijk voor de actualisering van gepersonaliseerde documenten of documenten die op verzoek van de klanten worden toegevoegd of door de klanten worden gewijzigd.

FASTBACK kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van specifieke documenten die door klanten zijn toegevoegd.

32. FASTBACK behoudt zich het recht voor op onmiddellijke intrekking van de toegang tot publicatie op de marketplace TRADE van een gebruiker die een duidelijk en opzettelijk verkeerde beschrijving van het voertuig heeft verstrekt of die een andere gebruiker op enigerlei wijze heeft misleid met het oog op het verkrijgen van een bod en het sluiten van een verkoop.

33. FASTBACK kan in elk geval de toegang tot de marketplace ontzeggen aan elke persoon die op een of andere manier handelt in strijd met de geldende wetgeving of de bepalingen van de algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden.

34. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schadeloos te stellen voor schade die de verkoper lijdt ten gevolge van het niet-afhalen van het voertuig, behalve: in geval van overschrijding van de leveringstermijn of het kilometeraantal zoals bepaald in de artikelen 21 en 22 en in geval van bevestiging van de non-conformiteit van het voertuig door de partijen en/of de Helpdesk (cfr art. 25). Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10% van de prijs van het voertuig, met een minimum van € 250, naargelang van het toepasselijke btw-stelsel.

De betaaltermijn en andere modaliteiten worden in de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper bepaald. In geval van niet betaling, kan de interventie van de Helpdesk ingeroepen worden vanaf 30 dagen na de factuurdatum.

35. De verkoper verbindt zich ertoe de koper te vergoeden voor verlies dat de koper lijdt als gevolg van de niet-uitvoering van een bevestigde verkoop, behalve: om reden van diefstal, total loss of annulering door de klant van zijn bestelling van de nieuwe auto naar aanleiding van uitstel/annulering door de fabrikant, evenals in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 31 van de algemene voorwaarden en in geval van bevestiging van de non-conformiteit van het voertuig door de partijen en/of de Helpdesk (cfr art. 25)

Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op het forfaitaire bedrag van € 250.

De betaaltermijn en andere modaliteiten worden bepaald in de algemene verkoopvoorwaarden van de koper. In geval van niet betaling, kan de interventie van de Helpdesk ingeroepen worden vanaf 30 dagen na de factuurdatum.

35bis. In het geval van een annulatie van een bevestigde transactie, met uitzondering van de situaties beschreven in artikel 35, betaalt de verkoper aan FASTBACK MARKETPLACE BE een bemiddelingsvergoeding van 50 €.De bemiddelingskosten zijn door de verkoper betaalbaar aan FASTBACK MARKETPLACE BE van zodra de transactie werd verbroken en worden maandelijks gefactureerd. De betaaltermijn van deze factuur bedraagt 15 dagen.

36. De gebruiker die aanspraak wil maken op een schadevergoeding, overeenkomstig de artikelen 34 en 35, moet de klachtenprocedure opstarten door contact op te nemen met de FASTBACK helpdesk binnen een termijn van maximaal 10 dagen nadat hij de helpdesk op de hoogte heeft gesteld van de niet-nakoming van de overeenkomst.

37. Als een dossier door een gebruiker langer dan twaalf (12) maanden inactief wordt gelaten, heeft FASTBACK het recht dat dossier uit zijn databank te verwijderen en moet de gebruiker de gegevens die hij in zijn dossier opgenomen wil zien, opnieuw invoeren.

38. FASTBACK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende en/of onvolledige documenten in aanbiedingen en expertises en komt niet tussen in het proces om documenten te herstellen of te wijzigen.

Reputatiescore

39. Voor elke afgeronde transactie krijgt elke gebruiker een score van andere gebruikers aan de hand van een vragenlijst. De gebruiker moet zelf ook een score toekennen van 1 tot 10, waarbij de score 10 overeenkomt met een uitstekende beoordeling en de score 1 met een zeer slechte beoordeling. FASTBACK behoudt zich het recht voor tot onmiddellijke intrekking van de toegang tot en/of het verzenden van voertuigen naar de marketplace FASTBACK TRADE voor een gebruiker met een gemiddelde beoordeling van minder dan 3 sterren. Als de beoordeling van een gebruiker onder 3 sterren daalt, kan FASTBACK bovendien beslissen om diens abonnement niet te verlengen op de vervaldatum.

40. Als de koper met minder dan 3 sterren de hoogste bieder is, verliest hij zijn prioriteit en kan de verkoper de op een na hoogste bieder kiezen.

Bevestigingspercentage

41. Onder bevestigingspercentage wordt verstaan de verhouding tussen het aantal aanbiedingen dat door een verkoper wordt gepubliceerd en het aantal aanbiedingen dat aan de kopers is bevestigd.

42. Het bevestigingspercentage moet gemiddeld meer dan 20% bedragen, berekend over een contractperiode van twaalf maanden. Indien een verkoper dit percentage niet handhaaft gedurende de referentieperiode, behoudt FASTBACK zich het recht voor om de overeenkomst op de vervaldatum niet te verlengen en de overeenkomst op die datum te beëindigen, zonder dat FASTBACK vóór die vervaldag een kennisgeving hoeft te versturen.

Conversiepercentage

43. Onder conversiepercentage wordt verstaan: de verhouding tussen het aantal effectief geleverde voertuigen en het aantal geannuleerde transacties door de verkoper, per maand (met uitzondering van de voertuigen die vallen onder de artikel 31 van de AV en 35 van de GV)

De berekening gebeurt als volgt :

Aantal geleverde voertuigen = 40

Aantal geannuleerde transacties = 2

Berekening conversiepercentage : 40/(40 + 2)= 95%

Dit conversiepercentage moet gedurende een contractuele periode van 12 maanden, gemiddeld boven de 90% blijven. Indien een verkoper dit percentage niet handhaaft gedurende de referentieperiode, behoudt FASTBACK zich het recht voor om de overeenkomst op de vervaldatum niet te verlengen en de overeenkomst op die datum te beëindigen, zonder dat FASTBACK vóór die vervaldag een kennisgeving hoeft te versturen.

Databank

44. Elke gebruiker van de marketplace FASTBACK TRADE en de module Sales B2B heeft toegang tot de volledige databank van FASTBACK, met daarin de contactgegevens van de gebruikers die op de marketplace zijn ingeschreven. Elke gebruiker is verplicht om zijn factureringsgegevens en alle andere informatie die nodig is om de transacties soepel te laten verlopen, bij te werken.

45. FASTBACK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld en staat niet garant voor de waarheidsgetrouwheid of de betrouwbaarheid van de in de databank vermelde gegevens, die uitsluitend het resultaat zijn van de door de gebruikers verstrekte informatie.

46. De gebruikers kunnen zich niet tegen FASTBACK keren, noch een geding aanspannen tegen FASTBACK in het geval dat de informatie in de databank foutief is of in het geval dat er een geschil van welke aard dan ook ontstaat tussen gebruikers van de marketplace.

47. In elk geval blijft de verkoper de enige eigenaar van de informatie die hij invoert, zoals de contactgegevens van zijn klanten en de voertuigen die te koop worden aangeboden. In geen geval mag FASTBACK of een andere persoon gebruik maken van deze gegevens, die uitsluitend bedoeld zijn om het gebruik van de marketplace en de verkoop van voertuigen aan de gebruikers mogelijk te maken.