FASTBACK – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MARKETPLACE FASTBACK TRADE & DE MODULE SALES B2B

1. Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden die de klant, hierna ook “de gebruiker” genoemd, kent en aanvaardt.

2. De klant of de gebruiker verwijst naar zowel ” de verkoper” als “de koper” van voertuigen.

3. Zodra de gebruiker ten minste één aanbieding publiceert of één bod uitbrengt met behulp van de module Sales B2B op de marketplace FASTBACK TRADE, worden deze voorwaarden en de algemene voorwaarden waarvan zij deel uitmaken, geacht automatisch en zonder voorbehoud te zijn goedgekeurd.

4. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door FASTBACK worden gewijzigd. Enkel de laatste voorwaarden zoals gekend en aanvaard door de gebruiker zijn van toepassing. De meest recente versie is beschikbaar op onze website www.fastback.be.

Criteria voor inschrijving op de marketplace

5. Alleen professionele gebruikers uit de autosector met een btw-nummer mogen zich inschrijven op de marketplace.

Werking van de marketplace

6. FASTBACK TRADE is een marketplace waarmee de gebruikers aanbiedingen voor voertuigen kunnen publiceren en raadplegen en een bod kunnen uitbrengen via de module Sales B2B.

7. De voertuigen worden aangeboden excl. belastingen/excl. btw, of alle taksen inbegrepen, naargelang van het professionele of private karakter van het voertuig. In het geval van een intracommunautaire verkoop wordt de koper, om te kunnen profiteren van een prijs excl. btw, ervan in kennis gesteld dat het vervoer moet worden uitgevoerd door een vervoerder die een vrachtbrief (CMR) opstelt. Als dit niet het geval is, kan de verkoper een factuur met btw uitreiken, zonder dat de koper dit kan betwisten.

8. Elk voertuig wordt zo volledig mogelijk beschreven door de verkoper (technische fiche, uitrusting, eventuele schade, enz.) en moet vergezeld gaan van foto’s die het algemene uitzicht van het voertuig en eventuele schadeplekken tonen. Als er schade of een technisch of mechanisch probleem aan het voertuig wordt vastgesteld, moet die schade of dat probleem absoluut worden vermeld in het tabblad “schade”. De foto alleen volstaat niet en de koper kan het voertuig weigeren als de schade niet beschreven is in het tabblad “schade”.

9. Een voertuig wordt maximaal 7 dagen lang gepubliceerd. Zolang er geen bod is uitgebracht door een koper voor het aangeboden voertuig, mag het voertuig uit de verkoop en van de marketplace worden gehaald.

10. Als de verkoper nog niet in het bezit is van het voertuig, wordt de verkoop gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het voertuig door de verkoper wordt overgenomen van de eigenaar. Als een voertuig niet bevestigd is aan een koper via de marketplace, kan het uit de verkoop  worden gehaald als de eigenaar van het voertuig hiertoe beslist, zelfs als er al een bod is uitgebracht op de marketplace. Er kan bijgevolg geen enkele schadevergoeding worden geëist wanneer een bod niet wordt bevestigd door de verkoper als gevolg van de intrekking van de verkoop door de eigenaar van het voertuig, om welke reden dan ook.

11. Een door een koper geplaatst bod kan niet worden geannuleerd, tenzij het om een duidelijke fout gaat en de koper de verkoper en de helpdesk van FASTBACK binnen een uur na het plaatsen van het bod per e-mail op de hoogte brengt van de fout.

12. De gebruikers van de marketplace worden via hun interface of per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van elk dossier.

13. Als de verkoper een voertuig overneemt van de eigenaar, moet er een overname-overeenkomst tussen de verkoper en de eigenaar van het voertuig worden opgesteld.

14. Er moet binnen 28 dagen na de publicatie van de aanbieding een bevestiging worden gestuurd naar de koper die het hoogste bod heeft uitgebracht. Zodra deze periode is verstreken, kan de verkoper de overname van het voertuig niet meer bevestigen aan de koper, waardoor de koper wordt ontheven van zijn aankoopverplichting.

15. Een bevestiging van de beschikbaarheid van het voertuig op een andere manier dan via de module Sales B2B (Messenger, WhatsApp, e-mail, telefoongesprek, enz.) is niet geldig en doet de termijn voor het ophalen van het voertuig niet lopen.

16. Tenzij anders overeengekomen met de verkoper, heeft de koper vanaf de datum van de kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het voertuig in de vestiging van de verkoper via de module Sales B2B, maximaal 14 dagen de tijd om het voertuig te betalen en in bezit te nemen. Zo niet, dan kan het voertuig opnieuw te koop worden aangeboden naar goeddunken van de verkoper en wordt de verkoop als nietig beschouwd.

17. Als het voertuig vóór de geplande beschikbaarheidsdatum in de vestiging van de verkoper wordt binnengebracht, is de koper niet verplicht om het voertuig in ontvangst te nemen op de datum van de fysieke aankomst in die vestiging, maar kan hij de beschikbaarheidsdatum die in de offerte is vermeld, afwachten. Er kunnen aan de koper geen parkeerkosten voor het voertuig worden aangerekend vóór de geplande
beschikbaarheidsdatum plus veertien dagen.

18. De verkoper moet in de module Sales B2B de daadwerkelijke ophaaldatum en de uiteindelijke prijs van de transactie vermelden en bovendien een score toekennen aan de kwaliteit van de transactie.

19. Als een voertuig binnenkomt met meer schade dan verwacht (mechanische schade of schade aan de carrosserie), dan moet de verkoper de koper daar onmiddellijk van op de hoogte brengen via het e-mailsysteem van het platform. De koper kan een nieuwe prijs voorstellen of moet de aankoop van het voertuig bevestigen/weigeren via het e-mailsysteem binnen de termijn van veertien dagen waarin is voorzien voor het ophalen
van het voertuig.

20. De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om via de marketplace een onafhankelijke deskundige (SGS) de opdracht te geven de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper verstuurde expertise te controleren. Deze onafhankelijke expertise wordt gefactureerd tegen € 199 excl. btw en wordt uitgevoerd binnen vijf dagen na het verzoek. De expertise is uitsluitend gebaseerd op de Renta-norm. Deze expertise zal uitwijzen of de gebruiksschade als aanvaardbaar of onaanvaardbaar wordt beschouwd. Deze norm houdt geen rekening met de mechanische delen van het voertuig. Deze expertise is enkel beschikbaar voor voertuigen waarvan de verkoopprijs hoger is dan € 5.000.

21. Vanaf 15 dagen vóór de aangekondigde leveringsdatum moet de verkoper aan de koper bevestigen of de datum wordt gerespecteerd of gewijzigd. Een wijziging van de leveringstijd met maximaal 15%, met een minimum van 8 dagen, moet in dat geval worden aanvaard door de koper. In het geval van een vertraging in de levering van meer dan 15%, met een minimum van acht dagen, kan de koper een nieuwe prijs voorstellen die de verkoper kan aanvaarden of weigeren of waarover hij kan onderhandelen via het menu dat wordt weergegeven op het platform. Bij gebrek aan een akkoord tussen de verkoper en de koper kan de koper, indien het voertuig met een vertraging van meer dan 15% ten opzichte van het door de verkoper aangegeven tijdstip, met een minimum van acht dagen, in de vestiging van de verkoper is aangekomen, weigeren het voertuig in ontvangst te nemen, zonder dat hij een schadevergoeding hoeft te betalen.
Voorbeeld 1: Aanbieding gepubliceerd op 1 maart, voor levering op 15 april, dus 45 dagen later. Max. vertraging = 45*15% = 6,75 of 7 dagen. Dus een vertraging van minder dan 8 dagen. De maximale leveringstijd wordt bijgevolg 15 april + 8 dagen = 23 april.
Voorbeeld 2: Aanbieding gepubliceerd op 1 maart, voor levering op 30 juni, dus 121 dagen later. Max. vertraging = 121*15% = 18,15 of 19 dagen. De maximale leveringstijd wordt bijgevolg 1 maart + 140 dagen (121+19) = 19 juli.

Tenzij, binnen de 8 dagen na de melding, via het menu op het platform, de koper niet akkoord gaat of onderhandeld met de verkoper, wordt de nieuwe leveringsdatum of de nieuwe prijs als geweigerd beschouwd door de koper.

22. Vanaf 15 dagen vóór de aangekondigde leveringsdatum moet de verkoper aan de koper bevestigen of de kilometerstand die bij de publicatie van de aanbieding werd vermeld, zal worden gerespecteerd of gewijzigd. In dit geval moet een verschil in kilometerstand van maximaal 3.000 km  worden aanvaard door de koper. Bij een verschil in de kilometerstand van meer dan 3.000 km kan de koper een nieuwe prijs voorstellen, die de verkoper kan aanvaarden of weigeren of waarover hij kan onderhandelen via het menu op het platform. Wanneer het voertuig in de vestiging van de verkoper is binnengebracht met een verschil in de kilometerstand van meer dan 3.000 km ten opzichte van het kilometeraantal dat is vermeld in de aanbieding van de verkoper, en wanneer er geen akkoord is bereikt tussen de verkoper en de koper, kan de koper weigeren het voertuig in ontvangst te nemen, zonder dat hij een schadevergoeding hoeft te betalen.
Tenzij, binnen de 8 dagen na de melding, via het menu op het platform, de koper niet akkoord gaat of onderhandeld met de verkoper, wordt de nieuwe kilometerstand als geweigerd beschouwd door de koper.

23. De aandacht van de verkoper wordt gevestigd op het feit dat de bevestiging van het bod van de kopers het sluiten van een verkoopovereenkomst met deze kopers inhoudt en de verkoper verplicht tot het leveren van het verkochte voertuig. Met uitzondering van het geval waarin is voorzien in artikel 10 of in geval van diefstal of bij total loss aangetoond door met name een klacht bij de politie of een schadeaangifte bij een verzekeringsmaatschappij, kan de verkoper het aan de koper bevestigde bod niet meer intrekken.

24. Eventuele klachten moeten uiterlijk bij de afhaling van het voertuig door de koper worden ingediend. Indien de koper hiervoor een beroep doet op een transporteur, kan hij zich vóór de afhaling vergewissen van de conformiteit van het voertuig door een SGS-expertise aan te vragen. Ongeacht de afhalingswijze kunnen er geen verdere betwistingen worden ingediend zodra het voertuig is afgehaald door de koper.

25. In het geval dat het voertuig niet is afgehaald vanwege een meningsverschil over de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper verzonden expertise, moet de helpdesk van FASTBACK binnen 24 uur op de hoogte worden gebracht via de supportknop. Als de helpdesk geen akkoord tot stand kan brengen, behoudt die zich het recht voor een onafhankelijk deskundige (SGS) opdracht te geven de conformiteit van het voertuig ten opzichte van de door de verkoper verstuurde expertise te controleren, in overeenstemming met artikel 20. In dat geval wordt de afhalingstermijn van veertien dagen opgeschort totdat de helpdesk een beslissing heeft genomen op basis van het verslag van SGS. De in gebreke gestelde gebruiker neemt de inspectiekosten ten bedrage van € 199 excl. btw, die door FASTBACK MARKETPLACE BE worden gefactureerd, voor zijn rekening. In geval van in gebreke blijven van de verkoper is de verkoper verplaatsingskosten verschuldigd aan de koper, op vertoon van bewijsstukken, tot een maximumbedrag van €250. In het geval dat de helpdesk bevestigt dat het voertuig niet conform is, heeft de koper de mogelijkheid om zich kosteloos terug te trekken uit de verkoop.

Servicekosten
26. Voor elke verkoop die wordt gesloten tussen een verkoper en een koper, betaalt de koper aan FASTBACK MARKETPLACE BE servicekosten die worden berekend op de prijs van het gekochte voertuig tegen een tarief van 1% afhankelijk van het btw-stelsel, met een minimum van € 50 voor voertuigen van minder dan € 5.000. De servicekosten zijn door de koper verschuldigd aan FASTBACK MARKETPLACE BE bij de bevestiging van de levering van het voertuig en moeten worden betaald binnen vijftien dagen na de uitgifte van een maandfactuur met de details van de voertuigen die door de koper tijdens de vorige maand werden afgehaald.

27. Voor “LITE”-kopers wordt een extra bedrag van € 39 per voertuig in rekening gebracht voor het gebruik van het TRADE-platform zonder abonnement. Deze toeslag wordt toegevoegd aan de maandfactuur die FASTBACK MARKETPLACE BE verstuurt.

28. Het percentage en het bedrag van de bovengenoemde kosten kunnen op de eerste januari van elk nieuw kalenderjaar worden herzien voor een periode van twaalf maanden, op voorwaarde dat de gebruiker ten minste drie maanden voor de vervaldatum hiervan in kennis wordt gesteld.

 

Wanbetaling

29. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur van FASTBACK MARKETPLACE BE, wordt de toegang tot de marketplace FASTBACK TRADE of tot de module Sales B2B automatisch opgeschort of beperkt in afwachting van de volledige betaling van de achterstallige facturen.

Verbintenis en aansprakelijkheid
30. FASTBACK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een geschil tussen gebruikers om welke reden dan ook. FASTBACK levert enkel de technische tool waarmee verkopen en aankopen tussen gebruikers van de marketplace mogelijk worden.

31. FASTBACK is niet verantwoordelijk voor de beschrijving van de voertuigen op de marketplace en hun conformiteit ten opzichte van de beschrijving die door de verkoper is verstrekt. FASTBACK kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik van de marketplace TRADE en de module Sales B2B door de gebruiker of voor eventuele fouten van deze laatste.

32. FASTBACK behoudt zich het recht voor op onmiddellijke intrekking van de toegang tot publicatie op de marketplace TRADE van een gebruiker die een duidelijk en opzettelijk verkeerde beschrijving van het voertuig heeft verstrekt of die een andere gebruiker op enigerlei wijze heeft misleid met het oog op het verkrijgen van een bod en het sluiten van een verkoop.

33. FASTBACK kan in elk geval de toegang tot de marketplace ontzeggen aan elke persoon die op een of andere manier handelt in strijd met de geldende wetgeving of de bepalingen van de algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden.

34. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schadeloos te stellen voor alle schade diede verkoper lijdt ten gevolge van het niet-afhalen van het voertuig, behalve: in geval van overschrijding van de leveringstermijn of het kilometeraantal zoals bepaald in de artikelen 21 en 22, en in geval van bevestiging van de non-conformiteit van het voertuig door de partijen en/of de helpdesk. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10% van de prijs van het voertuig, met een minimum van € 250, naargelang van het toepasselijke btw-stelsel.

35. De verkoper verbindt zich ertoe de koper te vergoeden voor elk verlies dat de koper lijdt als gevolg van de niet-uitvoering van een bevestigde verkoop, behalve: om reden van diefstal, total loss of annulering door de klant van zijn bestelling van de nieuwe auto naar aanleiding van uitstel/annulering door de fabrikant, evenals in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 31 van de algemene voorwaarden. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10% van de prijs van het voertuig, met een minimum van € 250, naargelang van het toepasselijke btw-stelsel.

36. De gebruiker die aanspraak wil maken op betaling van een schadevergoeding zoals hierboven bepaald, moet contact opnemen met de helpdesk van FASTBACK om de klachtenprocedure op te starten binnen tien dagen na de indiening van de klacht bij de helpdesk.

37. Als het dossier van een gebruiker langer dan drie maanden inactief is, heeft FASTBACK het recht dat dossier uit zijn databank te verwijderen en moet de gebruiker de gegevens die hij in zijn dossier opgenomen wil zien, opnieuw invoeren.

38. FASTBACK kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ontbrekende en/of onvolledige documenten in aanbiedingen en expertises en komt niet tussen in het proces om documenten te herstellen of te wijzigen.

Reputatiescore
39. Voor elke afgeronde transactie krijgt elke gebruiker een score van andere gebruikers aan de hand van een vragenlijst. De gebruiker moet zelf ook een score toekennen van 1 tot 10, waarbij de score 10 overeenkomt met een uitstekende beoordeling en de score 1 met een zeer slechte beoordeling. FASTBACK behoudt zich het recht voor tot onmiddellijke intrekking van de toegang tot en/of het verzenden van voertuigen naar de marketplace FASTBACK TRADE voor een gebruiker met een gemiddelde beoordeling van minder dan 3 sterren. Als de beoordeling van een gebruiker onder 3 sterren daalt, kan FASTBACK bovendien beslissen om diens abonnement niet te verlengen op de vervaldatum.

40. Als de koper met minder dan 3 sterren de hoogste bieder is, verliest hij zijn prioriteit en kan de verkoper de op een na hoogste bieder kiezen.

Bevestigingspercentage

41. Onder bevestigingspercentage wordt verstaan de verhouding tussen het aantal aanbiedingen dat door een verkoper wordt gepubliceerd en het aantal aanbiedingen dat aan de kopers is bevestigd.
42. Het bevestigingspercentage moet gemiddeld meer dan 20% bedragen, berekend over een contractperiode van twaalf maanden. Indien een verkoper dit percentage niet handhaaft gedurende de referentieperiode, behoudt FASTBACK zich het recht voor om de overeenkomst op de vervaldatum niet te verlengen en de overeenkomst op die datum te beëindigen, zonder dat FASTBACK vóór die vervaldag een kennisgeving hoeft
te versturen.

Succespercentage

43. Onder succespercentage wordt verstaan de verhouding tussen het aantal aanbiedingen dat door de verkoper aan de kopers wordt bevestigd en het aantal aan de kopers geleverde voertuigen. Het succespercentage moet gemiddeld meer dan 90% bedragen, berekend over een contractperiode van twaalf maanden. Indien een verkoper dit percentage niet handhaaft gedurende de referentieperiode, behoudt FASTBACK zich het recht voor om de overeenkomst op de vervaldatum niet te verlengen en de overeenkomst op die datum te beëindigen, zonder dat FASTBACK vóór die vervaldag een kennisgeving hoeft te versturen.

Databank
44. Elke gebruiker van de marketplace FASTBACK TRADE en de module Sales B2B heeft toegang tot de volledige databank van FASTBACK, met daarin de contactgegevens van de gebruikers die op de marketplace zijn ingeschreven. Elke gebruiker is verplicht om zijn factureringsgegevens en alle andere informatie die nodig is om de transacties soepel te laten verlopen, bij te werken.

45. FASTBACK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld en staat niet garant voor de waarheidsgetrouwheid of de betrouwbaarheid van de in de databank vermelde gegevens, die uitsluitend het resultaat zijn van de door de gebruikers verstrekte informatie.

46. De gebruikers kunnen zich niet tegen FASTBACK keren, noch een geding aanspannen tegen FASTBACK in het geval dat de informatie in de databank foutief is of in het geval dat er een geschil van welke aard dan ook ontstaat tussen gebruikers van de marketplace.

47. In elk geval blijft de verkoper de enige eigenaar van de informatie die hij invoert, zoals de contactgegevens van zijn klanten en de voertuigen die te koop worden aangeboden. In geen geval mag FASTBACK of een andere persoon gebruikmaken van deze gegevens, die uitsluitend bedoeld zijn om het gebruik van de marketplace en de verkoop van voertuigen aan de gebruikers mogelijk te maken.