I – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Telkens als in deze algemene voorwaarden de uitdrukking “schriftelijk” wordt gebruikt, betekent dit: door middel van een door beide partijen ondertekend document, per aangetekend schrijven, per e-mail of op een andere manier die is aanvaard door de partijen.

2. Door het plaatsen van zijn bestelling bevestigt de klant dat hij deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, zonder dat hij zich kan beroepen op zijn eigen aankoop- of betalingsvoorwaarden, zelfs als die zijn vermeld in zijn aankoopbevestiging of een ander document.

3. Onder FASTBACK wordt verstaan:

  • ofwel FASTBACK BV, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Rue Emerée 6, magazijn 1 – Floriffoux, en met ondernemingsnummer 0524.702.296.
  • ofwel FASTBACK MARKETPLACE BE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Rue Emerée 6, magazijn 1 – Floriffoux, en met ondernemingsnummer 0795.353.280, enkel wanneer uitdrukkelijk naar deze vennootschap wordt verwezen.

Producten en diensten

4. Voor elke dienst die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt vermeld, kunnen extra kosten worden aangerekend. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

5. Als tegenprestatie voor de nakoming door de klant van al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze overeenkomst, verbindt FASTBACK zich ertoe om de parametrisatie, de ingebruikname en de opleiding over de tool voor het personeel van de klant, het onderhoud en de hosting van de producten en diensten die in de overeenkomst zijn vermeld, uit te voeren of te laten uitvoeren door een dienstverlener door wie FASTBACK zich kan laten vervangen.

6. Bij de ingebruikname krijgt de klant een volledig gratis opleiding van maximaal een halve dag. Elke overschrijding van die tijdsduur wordt in rekening gebracht, en dit per begonnen halve dag. Alle online en telefonische ondersteuning is daarentegen volledig gratis tijdens de duur van de overeenkomst.

7. FASTBACK verbindt zich ertoe alle oplossingen die vermeld zijn in de overeenkomst, te hosten op zijn serverplatform. Het serverplatform is toegankelijk door middel van een internetverbinding. Gezien de specifieke kenmerken van het internet garandeert FASTBACK noch een ononderbroken toegang tot de applicatie door de internetgebruikers, noch de toegangssnelheid. FASTBACK kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, met name een onderbreking van de telecommunicatie, ongeacht de apparatuur of het netwerk in kwestie, aangezien die niet onder de controle van FASTBACK vallen.

8. Op vraag van de klant verzorgt FASTBACK namens de klant de formaliteiten voor de registratie van de door de klant gekozen domeinnaam. Daartoe moet de klant op eenvoudig verzoek van FASTBACK alle documenten en informatie die nodig zijn voor die procedure, aan FASTBACK bezorgen. In ieder geval verbindt FASTBACK zich niet tot het verkrijgen van de door de klant gekozen domeinnaam, aangezien die beslissing bij de erkende instanties ligt. De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en moet nagaan of die naam geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

9. FASTBACK biedt zijn klanten een gateway die tot doel heeft de tweedehandsvoertuigen van de klant op verschillende websites van derden te publiceren. De klant moet eerst beschikken over een overeenkomst met een of meer van die websites van derden voordat hij de gateway kan gebruiken. FASTBACK regelt in geen geval de abonnementen voor publicatie op die websites van derden en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen de klant en die websites van derden. FASTBACK biedt enkel de gatewaydienst. Soms is er een publicatietermijn van toepassing, die buiten de bevoegdheid van FASTBACK valt.

Betaling.

10. Tenzij anders bepaald, worden de facturen contant betaald vanaf de datum van uitgifte en voordat de verschillende diensten of producten in gebruik worden gesteld. Er kan een voorschot worden gevraagd voordat een dienst wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt gesteld.

11. In het geval dat een factuur niet is betaald op de vervaldag, is de klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd en, in het geval dat de factuur niet is betaald binnen een termijn van vijftien dagen na de vervaldag, een boetebeding van 10% van het factuurbedrag.

12. In geval van laattijdige betaling beschikt FASTBACK over de mogelijkheid om, na de klant per e-mail en per brief hiervan in kennis te hebben gesteld, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan de ontvangst van de betaling.

13. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen twee maanden heeft betaald, heeft FASTBACK het recht om, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, de overeenkomst te ontbinden en schadeloosstelling te eisen voor de geleden verliezen.

14. In het geval van een overeenkomst voor een jaar voor een bedrag van meer dan €6.000, heeft de klant recht op een betaling per kwartaal, maar enkel via een doorlopende opdracht die wordt ingesteld bij de ondertekening van de bestelbon. De eerste betaling moet worden verricht voordat de verschillende diensten in gebruik worden gesteld.

15. Elke betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van de factuur.

Duur van de overeenkomst

16. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat ze door de partijen wordt gesloten, en dit voor een periode van twaalf maanden. Op de vervaldag van de overeenkomst wordt ze automatisch verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij een van de partijen minstens twee maanden vóór de vervaldag per aangetekend schrijven aan de andere partij laat weten dat ze de overeenkomst wenst te beëindigen op de vervaldatum.

17. FASTBACK behoudt zich echter het recht voor om de verlenging van de overeenkomst op de vervaldatum te weigeren, zonder dat FASTBACK de opzegtermijn van twee maanden in acht hoeft te nemen, indien de klant oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de diensten.

Verwerking van persoonsgegevens

18. In het kader van hun contractuele relaties verbinden de partijen zich ertoe de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, en in het bijzonder verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) na te leven.

19. FASTBACK verzamelt en verwerkt de van de klant ontvangen identiteits- en contactgegevens met betrekking tot de klant zelf, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden, zijn klanten en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en de activiteiten in verband met rechtstreekse prospectie, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie over FASTBACK. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van de eventuele wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het rechtmatige belang van FASTBACK.

20. FASTBACK verzamelt met name de volgende persoonsgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaal aantal bezoeken aan de website, aantal bezoekers aan elke pagina van de website, domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies.

21. De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden alleen doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden van die verwerking.

22. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de bijwerking van de persoonsgegevens die hij aan FASTBACK verstrekt en verbindt zich tot een strikte naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft doorgegeven, alsook met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van zijn klanten, zijn personeel, zijn medewerkers en zijn aangestelden zou kunnen ontvangen.

23. De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en de (al dan niet contractuele) relatie. De gegevens van de klanten en de leveranciers of onderaannemers worden in alle gevallen uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar na het einde van de overeenkomst uit onze systemen verwijderd, behalve in het geval van de persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op basis van een specifieke wetgeving of in het geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

24. Overeenkomstig en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op toegang: klanten hebben te allen tijde het recht om te vragen of hun gegevens zijn verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

Recht op rectificatie: klanten hebben te allen tijde het recht om te vragen dat hun onjuiste of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld, en dit op eenvoudig verzoek.

Recht op beperking van de verwerking: klanten kunnen vragen om een beperking van de verwerking van hun gegevens. Dit betekent dat de gegevens in kwestie in ons IT-systeem moeten worden “gemarkeerd” en gedurende een bepaalde periode niet langer mogen worden gebruikt. Recht op gegevens verwijdering (“recht op vergetelheid”): behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet, hebben klanten het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist. Als klanten de mogelijkheid voor FASTBACK om over te gaan tot het gebruik van hun persoonsgegevens willen deactiveren, volstaat het dat ze dit schriftelijk melden op het e-mailadres gdpr@fastback.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: klanten kunnen vragen dat hun gegevens in een “gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat” aan hen worden doorgegeven.

Recht op bezwaar: klanten hebben het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

25. FASTBACK is bevoegd om voor rekening van de klant, die de verwerkingsverantwoordelijke is, de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de bestelde diensten te verlenen. FASTBACK verbindt zich ertoe om: (1) de gegevens uitsluitend te verwerken voor het doeleinde of de doeleinden van de verwerking; (2) de gegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de klant; (3) de klant onmiddellijk te informeren indien deze instructies een inbreuk vormen op de wetgeving inzake gegevensbescherming; (4) de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen; (5) ervoor zorgen dat de personen die gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, zich verbinden tot naleving van de vertrouwelijkheid en de nodige opleiding krijgen op het gebied van gegevensbescherming; (6) met betrekking tot zijn tools, producten, applicaties of diensten rekening te houden met de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen.

FASTBACK kan een beroep doen op een andere verwerker om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. In dat geval brengt FASTBACK de klant vooraf en schriftelijk op de hoogte van alle voorgenomen wijzigingen in verband met de toevoeging of de vervanging van andere verwerkers. De klant moet de informatie verstrekken aan de personen die betrokken zijn bij de verwerkingshandelingen op het ogenblik van de gegevensverzameling. In de mate van het mogelijke zal FASTBACK de verwerkingsverantwoordelijke bijstaan bij het nakomen van zijn verplichting om gevolg te geven aan verzoeken tot het uitoefenen van de rechten van de betrokkenen: recht op toegang, correctie, wissen en bezwaar, recht op de beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, enz.

FASTBACK verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te treffen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. FASTBACK brengt de klant op de hoogte van elke inbreuk op de persoonsgegevens waarvan FASTBACK kennis heeft. Na afloop van de dienstverlening met betrekking tot de gegevensverwerking verbindt FASTBACK zich ertoe om, naar keuze van de klant, de gegevens te vernietigen of terug te bezorgen aan de klant.

FASTBACK verbindt zich ertoe een register bij te houden van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd voor rekening van de klant.

FASTBACK stelt aan de klant alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van al zijn verplichtingen aan te tonen en om audits, waaronder inspecties, door de klant mogelijk te maken, en werkt mee aan deze audits. De klant, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe om (1) FASTBACK de gegevens te verstrekken die het voorwerp uitmaken van de verwerking; (2) alle instructies betreffende de gegevensverwerking door FASTBACK schriftelijk te documenteren; (3) vooraf en tijdens de hele duur van de verwerking erop toe te zien dat FASTBACK de verplichtingen van de AVG naleeft; (4) toezicht te houden op de verwerking, met inbegrip van het uitvoeren van audits en inspecties bij FASTBACK.

26. In elk geval blijft de verkoper de enige eigenaar van de informatie die hij invoert, zoals de contactgegevens van zijn klanten en de voertuigen die te koop worden aangeboden. In geen geval mag FASTBACK of een andere persoon gebruik maken van deze gegevens, die uitsluitend bedoeld zijn om het gebruik van de marketplace en de verkoop van de voertuigen aan de gebruikers mogelijk te maken.

Intellectuele eigendom

27. De klant mag de merken, de handelsnaam of alle andere onderscheidende tekens, gegevensbestanden, softwareprogramma’s, teksten en geluiden van FASTBACK niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FASTBACK. De klant verbindt zich ertoe geen merken, handelsnamen of onderscheidende tekens die aan

FASTBACK toebehoren of door FASTBACK ter beschikking worden gesteld, te deponeren of te laten deponeren.

28. FASTBACK blijft de enige eigenaar van de applicatie en alle aan de klant geleverde diensten. Die laatste mag in geen geval de gebruiksrechten van zijn gebruikerslicentie doorverkopen.

29. De klant garandeert dat hij over alle nodige rechten en/of machtigingen beschikt en vrijwaart FASTBACK tegen elke mogelijke klacht van een derde die zou beweren een intellectueel of industrieel recht te hebben op een van de elementen, met name alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of video films, bestanden, softwareprogramma’s, databanken die FASTBACK op verzoek van de klant moest integreren in de website of gebruiken voor het ontwerp ervan, en dit voor elk gebruik door FASTBACK van deze elementen zoals voorzien in de overeenkomst.

30. FASTBACK blijft eigenaar van de knowhow die wordt ontwikkeld of gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en is vrij om deze voor elk ander doel te gebruiken, met name voor de creatie van websites. In het bijzonder mag FASTBACK vrijuit hergebruik maken van de software-elementen en van de code die specifiek voor de klant zijn ontwikkeld.

Overmacht

31. Elk van de partijen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten voor zover deze nakoming wordt verhinderd of onredelijk duur wordt door de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden buiten de macht van een van de partijen, zoals brand, oorlog, epidemie, algemene mobilisatie, oproer, opvordering, inbeslagname, embargo, energiebeperkingen, enz.

Geschillen en toepasselijk recht

32. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, worden alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geschikt, voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank van Luik – afdeling NAMEN (België). De geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst, zijn onderworpen aan het Belgische recht.