FASTBACK – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. Telkens in deze voorwaarden de uitdrukking “schriftelijk” gebruikt wordt, betekent dit door middel van een document getekend door beide partijen, door aangetekend schrijven, per fax, per email of eender welke andere manier die door de partijen overeengekomen werd.
  2. Door zijn bestelling bevestigt de klant volledig en zonder voorbehoud akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden zonder voorrang te kunnen geven aan zijn eigen aankoop- en betalingsvoorwaarden zelfs al staan deze vermeld in zijn aankoopbevestiging of eender welk ander document.
  3. Onder FASTBACK dient men te verstaan FASTBACK BVBA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Emerée 6, 5150 Floriffoux magazijn 1 en waarvan het ondernemingsnummer 0524.702.296 is.

  Goederen en diensten

  1. De goederen en diensten laten de concessies en garages toe informatie te verkrijgen, aan te passen en te verwijderen en e-mails te versturen naar prospecten alsook naar hun eigen klanten.
  2. FASTBACK kan dezelfde soort oplossingen bieden voor meer specifieke voertuigen (trekkers, bedrijfsvoertuigen, bussen, bouwmachines enz.) en kan zijn gebruiksvoorwaarden en tarieven navenant aanpassen.
  3. Elke dienst die niet expliciet in het contract vermeld staat kan onderworpen worden aan bijkomende facturatie. Geen enkel werk wordt uitgevoerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant.
  4. De FASTBACK-applicaties zijn compatibel met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer 9+, FireFox 3+, Safari 3+ en Chrome 9+. Bij gebruik van Internet Explorer raadt FASTBACK echter wel de versie 9+ aan.
  5. Als tegenprestatie voor de naleving door de klant van zijn verbindingen die uit dit contract resulteren verbindt FASTBACK (en tevens alle leveranciers aan wie de parametrage kan toevertrouwd worden) zich ertoe borg te staan voor de installatie van de toepassing, voor de nodige opleiding van de verantwoordelijke bij het personeel van de gebruiker alsook voor de berging en het onderhoud van de producten en diensten die in het contract vermeld staan. FASTBACK verbindt zich tot ertoe het platform binnen de kortst mogelijke tijd op te starten. Desalniettemin kan FASTBACK zich de nodige tijd toe-eigenen om de verschillende producten en diensten in werking te stellen en dit in het bijzonder voor wat betreft het creëren van de internetsite, het model-newsletter, enz.
  6. Bij de ingebruikname beschikt de klant maximaal over een halve dag volledig gratis opleiding tot de tool. Alle overschrijding van deze duur zal onderworpen zijn aan facturatie en dit per aangevangen halve dag. Daarentegen is alle ondersteuning via email en telefoon volledig gratis voor de duur van het abonnement.
  7. FASTBACK verbindt zich ertoe op zijn server-platform alle oplossingen die in het contract vermeld zijn te installeren. Het server-platform is toegankelijk door middel van een internetconnectie. Rekening houdend met de eigenschap van het internet kan FASTBACK geen garanties bieden wat betreft een ononderbroken toegang voor de gebruikers tot de applicatie en de werkingssnelheid. De verantwoordelijkheid van FASTBACK kan niet ingeroepen worden in geval van overmacht zoals onderbreking op de telecommunicatieleidingen ongeacht de uitrusting of het netwerk dat aan de oorzaak ligt aangezien deze niet onder de controle van FASTBACK vallen.
  8. Op vraag van de klant ontfermt FASTBACK zich in naam van deze laatste over de formaliteiten in verband met het registreren van de domeinnaam die door hem gekozen werd. Daartoe dient de klant op vraag van FASTBACK alle nodige documenten en informatie te verschaffen die hiertoe dienen. In elk geval zal FASTBACK zich niet verbinden voor het behalen van de domeinnaam die door de klant gekozen werd gezien deze beslissing bij de erkende instanties ligt. De klant is de enige verantwoordelijke voor de keuze van de domeinnaam en zal erop toezien dat deze geen afbreuk doet aan de rechten van derden.
  9. FASTBACK stelt een webportaal ter beschikking van zijn klanten dat tot doel heeft de occasiewagens van de klant op de verschillende websites van derden (autoscout24, autovlan en Autogids) te publiceren. De klant dient voorafgaand over een contract met één of enkele van deze sites te beschikken vooraleer hij het webportaal kan gebruiken. FASTBACK zal zich in geen enkel geval ontfermen over de publicatieabonnementen bij deze websites van derden en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor eender welk geschil tussen de klant en deze websites van derden. Fastback levert enkel de webportaaldienst. Een publicatietermijn is soms van toepassing en ligt buiten de bevoegdheid van FASTBACK.


  Betaling

  1. Behoudens andersluidende beschikkingen zijn de facturen contant te betalen vanaf datum van afgifte en voor alle ingebruikstelling van de verschillende producten en diensten. Er wordt vóór installering en ingebruikstelling van alle diensten een voorschot van 30% op deze diensten gevraagd.
  2. In geval een factuur bij zijn vervaldag onbetaald blijft zal de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling een achterstalligheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn alsook, in geval van niet-betaling na een termijn van 15 dagen na de vervaldag, van een boeteclausule van 10% op het factuurbedrag.
  3. In geval van laattijdige betaling zal FASTBACK het recht hebben om de uitvoering van het contract na schriftelijke verwittiging van de klant op te schorten tot ontvangst van betaling.
  4. Indien de klant binnen de twee maanden het verschuldigde bedrag niet betaald heeft is FASTBACK ertoe gerechtigd om via schriftelijke bekendmaking aan de klant het contract op te zeggen en schadeloosstelling te eisen voor de geleden verliezen.
  5. In geval van een jaarlijks contract waarvan de waarde hoger ligt dan 6.000 EUR heeft de klant recht op een driemaandelijkse betaling, dit enkel via een doorlopende opdracht die bij ondertekening van de bestelbon geopend wordt. De eerste betaling dient te gebeuren voor de ingebruikstelling van de verschillende diensten.
  6. Elke betwisting van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen vanaf de ontvangst ervan.
  7. FASTBACK waakt over de exactheid van de informatie die aan de gebruiker ter beschikking gesteld wordt via FastbackVIN. Het gaat echter hoofdzakelijk over gegevens die door derden verstrekt werden (constructeurs, fabrikanten, producenten en invoerders) en waarvan FASTBACK niet de mogelijkheid heeft deze te controleren. Fastback kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheid en/of het ontbreken van deze gegevens noch voor de fouten die eruit zouden voortvloeien bij het gebruik van de functionaliteiten van Fastback VIN.

  De geleverde informatie dient te allen tijde gecontroleerd te worden.

  Duur van het contract

  1. Het contract gaat van kracht vanaf de datum van ondertekening door de klant en dit voor een periode van 12 maanden. Bij de vervaldag van het contract zal dit laatste automatisch vernieuwd worden voor een periode van 12 maanden behoudens één van de partijen via aangetekend schrijven aan de tegenpartij zijn wil uit het contract te beëindigen op de vervaldag en dit minstens twee maanden voorafgaand aan de betreffende vervaldag.
  2. Desalniettemin eigent FASTBACK zich het recht toe de vernieuwing van het contract op zijn vervaldag te weigeren zonder de vooropzeg van twee maanden te hoeven respecteren in geval de klant een niet-conform gebruik van de diensten vertoonde en dan vooral door het niet respecteren van de procedure omtrent het accepteren en bevestigen van de offertes op het FASTBACK TRADE-platform en door het niet beantwoorden van de offertes die door de gebruikers van het platform ingediend werden. Er zal een minimumaantal van 20% per jaar behaald dienen te worden voor wat betreft de confirmaties van de biedingen die via Fastback Trade verstuurd werden.
  3. Bovendien wordt de aandacht van de klant gevestigd op het feit dat de bevestiging van de offertes die van de gebruikers van het FASTBACK TRADE-platform ontvangen werden het afsluiten van een verkoopcontract met deze gebruikers met zich meebrengt en de klant ertoe verplicht het verkochte voertuig aan de gebruiker-koper te leveren.
   De dealer kan het bevestigde aanbod aan de handelaar niet meer intrekken (behalve in geval van diefstal, schade, …).
   FASTBACK eigent zich derhalve het recht toe het contract van rechtswege met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder vooropzeg noch schadeloosstelling in het geval de klant een voertuig aan een derde persoon verkocht of zou weigeren het voertuig te verkopen na het aanvaarden en bevestigen van een aanbod van een gebruiker van het FASTBACK TRADE-platform en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van FASTBACK of de gebruiker van het platform om van de klant schadeloosstelling te eisen voor het nadeel dat volgt uit het niet realiseren van de verkoop.
   De schadeloosstelling is gelijk aan 10 % van de prijs die aan de concessionaris geboden werd.


  Verwerking van de persoonsgegevens

  1. In het kader van hun contractuele relaties verbinden de partijen zich ertoe om de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (AVG) na te leven.
  2. FASTBACK verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en persoonlijke gegevens die ze ontvangt van de klant betreffende de klant zelf, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden, zijn klanten en iedere andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en de directe prospectieactiviteiten, zoals de verzending van promotie- of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen hiervan zijn de uitvoering van een contract, de naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen en/of het rechtmatige belang van FASTBACK.
  3. De voorgenoemde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en zullen enkel aan verwerkers, ontvangers en/of derden doorgegeven worden voor zover dit nodig is in het kader van de voornoemde doeleinden voor deze verwerking. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de bijwerking van de persoonsgegevens die hij aan FASTBACK bezorgt en verbindt zich ertoe om de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen waarvan hij de persoonsgegevens doorgegeven heeft, evenals voor alle mogelijke persoonsgegevens die hij zou kunnen ontvangen van zijn klanten, zijn personeel, zijn medewerkers en zijn aangestelden.
  4. De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die nodig is in functie van de verwerking en de relatie  (contractueel of niet). De gegevens van de klanten en de leveranciers of verwerkers zullen in ieder geval uit onze systemen gewist worden na een termijn van 5 jaar na het einde van het contract, behalve voor de persoonsgegevens die wij langer dienen bij te houden op basis van een specifieke wetgeving of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.
  5. Door het akkoord dat zij geven op het ogenblik waarop hun persoonsgegevens ingevoerd of meegedeeld worden of bij het afsluiten van een contract met FASTBACK, stemmen de klanten in met de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens zoals in dit artikel vastgelegd is. FASTBACK verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaalaantal bezoeken op de Site, aantal bezoekers op iedere pagina van de site, domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies).
   De Gebruiker geeft zijn uitdrukkelijk en vrij akkoord voor het gebruik en de doorgifte van zijn gegevens aan derden voor reclame-, commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in om informatie op zijn e-mailadres te ontvangen (nieuwsbrief, enz.).
  6. Overeenkomstig en volgens de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming, informeren wij u dat u over de volgende rechten beschikt:
   Toegangsrecht: de klant heeft het recht om op ieder ogenblik te vragen of zijn gegevens verzameld zijn, voor hoelang en met welk doel.
   Recht op rectificatie: de klant heeft het recht om op ieder ogenblik op eenvoudige aanvraag te verzoeken dat zijn onjuiste of onvolledige gegevens gecorrigeerd of vervolledigd worden.
   Recht op beperking van de verwerking: de klant kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens aanvragen. Dat betekent dat de gegevens in kwestie “aangeduid” moeten worden in ons informaticasysteem en dat ze niet meer gebruikt mogen worden voor een bepaalde tijdsduur.
   Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid): behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens gewist worden. Indien de klant de mogelijkheid voor FASTBACK om over te gaan tot het gebruik van zijn persoonsgegevens wenst te deactiveren, volstaat het dat hij dit meldt op het volgende adres gdpr@fastback.be.
   Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid): behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens gewist worden. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de Gebruiker kan vragen dat zijn gegevens hem bezorgd worden in een “gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm”.
   Recht van bezwaar: de Gebruiker kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  7. FASTBACK heeft de toestemming om voor rekening van de klant, de verantwoordelijke van de verwerking, de nodige persoonsgegevens te verwerken om de bestelde diensten te leveren.
   FASTBACK verbindt zich ertoe om: (1) de gegevens enkel te verwerken voor het/de enige doeleinde(n) dat/die het voorwerp vormt/vormen van de toelevering; (2) de gegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de klant; (3) de klant onmiddellijk op te hoogte te stellen indien deze instructies een inbreuk vormen op de wetgeving inzake gegevensbescherming; (4) de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen; (5) erop toe te zien dat de personen die de toestemming hebben om de gegevens te verwerken zich verbinden tot de naleving van de vertrouwelijkheid en de nodige vorming krijgen in verband met gegevensbescherming; (6) voor zijn tools, applicaties of diensten de beginselen inzake gegevensbescherming in acht te nemen vanaf de creatie en standaard de beginselen inzake gegevensbescherming.
   FASTBACK kan een beroep doen op een verwerker in onderaanneming om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Hij stelt de klant voorafgaand en schriftelijk op de hoogte van iedere beoogde verandering betreffende de toevoeging of de vervangingen van andere verwerkers.
   Het is aan de klant om de informatie te bezorgen aan de betrokken personen over de verwerkingshandelingen op het ogenblik van de verzameling van de gegevens.
   In de mate van het mogelijk zal FASTBACK de verwerkingsverantwoordelijke helpen om aan zijn verplichting te voldoen om een gevolg te geven aan de verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokken personen: toegangsrecht, recht tot rechtzetting, wissen of bezwaar, recht op de beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, enz.
   FASTBACK verbindt zich ertoe om de technische en organisatorische maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. FASTBACK brengt de klant op de hoogte van iedere inbreuk op de persoonsgegevens waarvan hij kennis heeft.
   Aan het einde van de verstrekking van de diensten betreffende de gegevensverwerking, verbindt FASTBACK zich ertoe om naargelang de keuze van de klant de gegevens te vernietigen of hem terug te bezorgen.
   FASTBACK verbindt zich ertoe om een register bij te houden van alle categorieën van de verwerkingsactiviteiten die voor rekening van de Klant uitgevoerd worden.
   FASTBACK stelt de nodige documentatie ter beschikking van de klant om de naleving van al zijn verplichtingen aan te tonen en om de uitvoering van audits mogelijk te maken, met inbegrip van controles, door de klant en om tot deze audits bij te dragen.
   De klant, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe om (1) FASTBACK de gegevens te bezorgen die het voorwerp vormen van de verwerking; (2) schriftelijk iedere instructie te documenteren voor de gegevensverwerking door FASTBACK; (3) vooraf en tijdens de volledige duur van de verwerking toe te zien op de naleving van de verplichtingen voorzien door de AVG vanwege FASTBACK; (4) toe te zien op de verwerking, met inbegrip van de uitvoering van audits en controles bij FASTBACK.
  8. De verkoper blijft in ieder geval de enige eigenaar van de informatie die hij invoert, zoals de gegevens van zijn klanten en de wagens die te koop gezet worden. FASTBACK BVBA of enige andere persoon zal in geen geval deze gegevens kunnen gebruiken die enkel bedoeld zijn om het gebruik van het platform en de verkoop van de wagens aan de gebruikers mogelijk te maken.


  Intellectuele eigendom

  1. De klant mag geen gebruik maken van de merknamen, de handelsnaam of elk ander merkteken, de gegevensbestanden, software, teksten en geluidsbestanden die toebehoren aan FASTBACK zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van deze laatste. De klant verbindt zich ertoe geen merk, handelsnaam of merkteken dat aan Fastback toebehoort of door deze laatste ter beschikking gesteld wordt in te dienen of te laten indienen.
  2. FASTBACK blijft de enige eigenaar van de toepassing en van alle diensten die aan de klant geleverd worden. Deze laatste kan in geen enkel geval gebruiksrechten van zijn gebruikerslicentie doorverkopen.
  3. De klant garandeert dat hij beschikt over alle nodige rechten en/of toestemming en dat hij FASTBACK vrijwaart van alle eventuele eisen van derde personen die beweren een intellectueel of industrieel eigendomsrecht te hebben over één van de willekeurige elementen met name over eender welke teksten, beelden, logo’s, graphics, foto’s, audio- of videofragmenten, documenten, software of databases die door de klant aan FASTBACK opgedragen werden deze in de website te integreren of voor zijn ontwerp te gebruiken en dit voor elk gebruik van FASTBACK van deze elementen voorzien in het contract.
  4. FASTBACK blijft eigenaar van de knowhow die bij de uitvoering van het contract ontwikkeld of gebruikt werd en blijft vrij deze voor eender welke andere doeleinden te gebruiken, onder andere voor het realiseren van andere websites. Daartoe kunnen zij meer bepaald vrijuit de software-elementen en codes die specifiek voor de klant ontwikkeld werden hergebruiken.


  Overmacht

  1. Elke partij zal het recht hebben de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten in de mate dat deze uitvoering verhinderd wordt of onredelijk duur wordt door de volgende omstandigheden: arbeidsgeschil en eender welke andere omstandigheid die buiten de controle van elke partij ligt zoals: brand, oorlog, algemene mobilisatie, oproer, opvordering, inbeslagname, embargo, energierestricties, enz.


  Toegang tot het Fastback Trade-platform

  1. De klant verklaart kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden die aan de potentiële kopers die ingeschreven zijn op het FASTBACK Trade platform opgelegd worden en deze te aanvaarden, met name de volgende rechten en verplichtingen:
   A- Enkel professionele aankopers van voertuigen die als dusdanig ingeschreven zijn bij de btw-administratie en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (NACE-code) (voor handelaars en ondernemingen die in België gezeteld zijn) worden toegestaan om zich in te schrijven op het platform.
   B- De koper heeft de mogelijkheid een onafhankelijk expert (SGS) te mandateren om de conformiteit van het voertuig te controleren ten opzichte van de expertise die door de concessionaris verstuurd werd.
   De klant is in dit geval verplicht het bezoek van een onafhankelijk expert te aanvaarden. Indien hij zo’n bezoek weigert kan hem het gebruiksrecht van het Fastback Trade platform onttrokken worden en zal hij enkel nog de mogelijkheid hebben met zijn eigen kopers te werken of zijn contract met FASTBACK te beëindigen.
   De expertise is uitsluitend gebaseerd op de RENTA-norm, er wordt door het bedrijf SGS geen enkele mechanische expertise van het voertuig geleverd.
   C- De expertise dient uitgevoerd te worden binnen een termijn van 21 dagen en de koper dient schriftelijk kennis te geven indien hij het voertuig niet langer in ontvangst wenst te nemen. Na deze termijn van 21 dagen kan de koper het voertuig niet langer weigeren en de verkoop niet meer annuleren.
   De termijn van 21 dagen start bij confirmatie van de fysieke aanwezigheid van het voertuig in de concessie en het verzenden van de bestelbon via het Fastback platform.
   FASTBACK kan de toegang tot het platform onttrekken aan een koper die niet binnen de 21 dagen volgend op de bevestiging van het bod door de concessionaris ontvangst neemt van een voertuig.
   Daarenboven verbindt de koper zich er in dit geval toe de verkoper schadeloos te stellen voor de geleden schade ten gevolge van het niet afhalen van het voertuig, deze schadeloosstelling werd vastgelegd op een minimum forfaitair bedrag van 10% van de aankoopprijs excl. btw die door de koper aan de verkoper voorgesteld werd.
   Desalniettemin, indien de koper een expertise liet uitvoeren en het voertuig niet-conform gevonden werd aan de beschrijving van de concessionaris heeft de koper de mogelijkheid kosteloos van de levering van het voertuig af te zien tenzij de concessionaris akkoord is in te staan voor de herstellingen.
   D- Indien het voertuig met méér dan 15% vertraging ten opzichte van de termijn die door de concessionaris vooropgesteld werd bij de vestigingen van de concessionaris binnenkomt kan de koper kosteloos de inontvangstneming van het voertuig weigeren tenzij een akkoord bereikt wordt tussen verkoper en koper om deze laatste te vergoeden.
   De koper dient binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk kennis te geven indien hij het voertuig niet langer in ontvangst wenst te nemen en dit vanaf het moment van de fysieke aanwezigheid van het voertuig in de concessie en het verzenden van de bestelbon via het Fastback platform. Na deze termijn van 21 dagen kan de koper de laattijdige beschikbaarheid van het voertuig niet langer inroepen of de verkoop niet meer weigeren en dient deze het voertuig in ontvangst te nemen.
   E- Indien het voertuig bij de vestigingen van de concessionaris binnengebracht wordt met een kilometerstand die 3000 kilometer hoger ligt dan deze die initieel aangegeven werd kan de koper kosteloos weigeren het voertuig in ontvangst te nemen tenzij een akkoord bereikt wordt tussen verkoper en koper om deze laatste te vergoeden.
   De koper dient binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk kennis te geven indien hij het voertuig niet langer in ontvangst wenst te nemen en dit vanaf het moment van de fysieke aanwezigheid van het voertuig in de concessie en het verzenden van de bestelbon via het Fastback platform. Na deze termijn van 21 dagen kan de koper de extra kilometers van het voertuig niet langer inroepen of de verkoop niet meer weigeren en dient deze het voertuig in ontvangst te nemen.
   F- De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat confirmatie van de prijsoffertes die door de Fastback Trade gebruikers verstuurd worden het afsluiten van een verkoopcontract met deze gebruikers inhoudt en de verkoper zich ertoe verbindt het voertuig te leveren aan de gebruiker/koper.
   De verkoper kan de prijsofferte die aan de koper bevestigd werd niet langer annuleren (behoudens diefstal of ongeval).
   FASTBACK eigent zich derhalve het recht toe het contract van rechtswege met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder vooropzeg noch schadeloosstelling in het geval de klant een voertuig aan een derde persoon verkocht of zou weigeren het voertuig te verkopen na het aanvaarden en bevestigen van een aanbod van een gebruiker van het FASTBACK TRADE-platform en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van FASTBACK of de gebruiker van het platform om van de klant schadeloosstelling te eisen voor het nadeel dat volgt uit het niet realiseren van de verkoop. De schadeloosstelling is gelijk aan 10 % van de prijs die aan de concessionaris geboden werd.
  2. Indien de klant de FASTBACK Extended formule en het FASTBACK Trade platform gebruikt verbindt hij zich ertoe het volgende gebruiksproces te volgen:
   – Bij de verkoop van een nieuw of tweedehandsvoertuig dient een overnameovereenkomst opgesteld te worden indien er overname gebeurt van het vorige voertuig van zijn klant. Een verplichte bevestiging zal naar de best biedende handelaar verstuurd worden. Binnen de 10 dagen volgend op het afdrukken van het document dient een bevestiging verstuurd te worden naar de hoogstbiedende handelaar. Na deze termijn kan de concessie de overname niet meer bevestigen aan de hoogstbiedende handelaar wat deze laatste verlost van zijn aankoopverplichting.
   – Bij de overname van de wagen bij levering van de NW of OW dient een aankoopborderel opgesteld te worden en zal een automatische bevestiging verstuurd worden naar de handelaar die over 21 dagen zal beschikken om het voertuig op te halen.


  Geschillen en toepasselijk recht

  1. Behoudens expliciet en schriftelijk andersluidend akkoord tussen de partijen zullen geschillen gerelateerd aan de validiteit, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst die niet onderling opgelost kunnen worden onderworpen zijn aan de Rechtbank van Koophandel van Luik – afdeling NAMEN (België). De geschillen die voortvloeien uit het contract of eraan gerelateerd zijn onderworpen aan het Belgisch recht.